حضور در نمایشگاه را می توان به نوعی بهترین و ارزانترین نوع بازاریابی در نظر گرفت.(زیرا فروشنده و خریدار به صورت حضوری در مقابل یکدیگر قرار گرفته و موقعیتی بسیار مناسب جهت انجام داد و ستد شکل می گیرد). به همین دلیل نمایشگاه ها می توانند نقشی بسیار مهم جهت برند سازی و مطرح شدن محصولات تجاری در بازارها را ایفا نمایند.
غرفه های نمایشگاهی را می توان شناسنامه جامع شرکت تلقی نمود، لذا این لباس هر چه وقار و جذابیت بیشتری داشته باشد، می تواند تاثیر بهتری بر روی مخاطب خود بگذارد.
نمونه غرفه نمایشگاهی
در طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه و ایجاد غرفه نمایشگاهی چندین مهم اجرا و فرق بین طراحی غرفه نمایشگاهی را تعیین مینماید
1- طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی با در نظر گرفتن ابعاد مشخص گردیده برای ساخت غرفه توسط مدیر سالن نمایشگاهی
2- طراحی و ساخت نمایشگاه و غرفه نمایشگاهی با در نظر گرفتن محل قرارگیری غرفه نمایشگاهی در پلان نسبت به راه رو های تعیین شده در نمایشگاه و محلهای عبور و مرور بازدیدکنندگان از نمایشگاه
3- طراحی و ساخت نمایشگاه و غرفه نمایشگاهی با توجه به نقشه موجود از غرفه
4- طراحی و اجرا غرفه نمایشگاهی با توجه به نوع محصولات و یا خدمات قابل ارائه توسط شرکت کننده در نمایشگاه
5- طراحی و اجرا غرفه نمایشگاهی با توجه به روانشناسی و جامع شناسی بازدید کنندگان از نمایشگاه
6- طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی با توجه به دیگر شرکت کنندگان در نمایشگاه و مساحت غرفه نمایشگاهی
نمونه غرفه نمایشگاهی
در طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه و ایجاد غرفه نمایشگاهی چندین مهم اجرا و فرق بین طراحی غرفه نمایشگاهی را تعیین مینماید
1- طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی با در نظر گرفتن ابعاد مشخص گردیده برای ساخت غرفه توسط مدیر سالن نمایشگاهی
2- طراحی و ساخت نمایشگاه و غرفه نمایشگاهی با در نظر گرفتن محل قرارگیری غرفه نمایشگاهی در پلان نسبت به راه رو های تعیین شده در نمایشگاه و محلهای عبور و مرور بازدیدکنندگان از نمایشگاه
3- طراحی و ساخت نمایشگاه و غرفه نمایشگاهی با توجه به نقشه موجود از غرفه
4- طراحی و اجرا غرفه نمایشگاهی با توجه به نوع محصولات و یا خدمات قابل ارائه توسط شرکت کننده در نمایشگاه
5- طراحی و اجرا غرفه نمایشگاهی با توجه به روانشناسی و جامع شناسی بازدید کنندگان از نمایشگاه
6- طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی با توجه به دیگر شرکت کنندگان در نمایشگاه و مساحت غرفه نمایشگاهی

contrastltd.com