همه آنچه بايد بدانيد

  • قطرات آب آبياري و مه‌پاشي‌ به جا مانده روي اندام گياهي نور آفتاب را مانند ذره‌بين از خود عبور داده و باعث ايجاد لكه‌هاي سوخته مي‌شود. بنابراين مه‌پاشي را همواره در سايه و دور از نور خورشيد انجام دهيد.  • چنانچه آبياري بيش از اندازه لازم باشد، برگ‌ها زردرنگ و پوسيده شده و گياه خود را مي‌اندازد.  • اگر به موقع و به اندازه لازم، گياه را تغذيه نكنيد (كود ندهيد) رشد گياه كند و برگ‌هاي جديد خيلي ريز مي‌شوند.  • اگر گياه در محل خيلي گرمي قرار داشته باشد و رطوبت به اندازه نباشد، برگ‌ها كمرنگ‌شده و سقوط مي‌كنند.  • چنانچه گياه را در آفتاب مه‌پاشي كنيد، لكه‌هاي سوخته قهوه‌اي روي برگ‌ها به‌وجود مي‌آيد.  • اگر محيط استقرار گياه خيلي سرد باشد، ساقه بالايي گياه پوسيده شده و برگ‌ها هم شروع به ريزش مي‌كنند.  • اگر نور محل استقرار گياه مناسب و كافي نباشد، برگ‌هاي گياه رنگ خود را از دست مي‌دهند.  • به‌منظور رشد مناسب و شادابي گياهان آپارتماني حتما از پخش موزيك مناسب استفاده كنيد.